มาตรฐานและรางวัล


Eco Certificate

เป็นหนังสือรับรองคุณภาพสินค้าที่ออกโดย สถาบัน eco INSTITUT จากประเทศเยอรมัน โดยสถาบันได้รับรองคุณภาพโฟมยางยางพาราธรรมชาติ 100% ของบริษัทปราศจากส่วนผสมจากยางสังเคราะห์ และสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

LGA Certificate

เป็นหนังสือรับรองคุณภาพสินค้าที่ออกโดย สถาบัน Tuv Rheiland LGA จากประเทศเยอรมัน โดยรับรองคุณภาพที่นอนและสินค้ายางพาราธรรมชาติ 100% ของบริษัทเลเท็กซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด ว่ามีคุณภาพและมีความยืดหยุ่นสูงสุดตามคุณสมบัติของยางพาราธรรมชาติ 100% และสินค้าได้มาตรฐานสากลระดับโลก

Thailand Trust Mark

คือตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย

มอก.

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจาก สมอ. แล้วว่ามีคุณภาพได้มารฐานตามที่กำหนดมีความปลอดภัยในการอุปโภค ผู้บริโภคสามารถเชื่อถือว่าสินค้ามีความปลอดภัยไม่เจือปนยางสังเคราะห์ ด้วยตราสัญลักษณ์ มอก. นี้

ISPA (International Sleep Products Association, ประเทศอเมริกา)

ซึ่งเป็นสมาคมผู้ผลิตและธุรกิจเกี่ยวกับที่นอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีสมาชิกอยู่ทั่วโลก ที่ได้มาตรฐานสากลระดับโลก

ISO 9001:2015

บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำมาตรฐานระดับสากลในการบริหารงานคุณภาพมาปฎิบัติงาน ปัจจุบันทางบริษัท ได้รับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2015

Thailand Top SME Award 2018

รางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลดำเนินงานยอดเยี่ยม (อุตสาหกรรมการผลิตจากผลิตภัณฑ์เกษตร)

อุตสาหกรรมสีเขียว

ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว) การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งใจ

มอก.เอส

ทางบริษัทฯเราได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับสินค้า กับ มาตรฐานอุตสาหกรรม เอส (มอก. เอส) ในผลิตภัณฑ์ พร้อมปลอกหุ้มว่า ได้รับ ความประณีต แข็งแรง ทนทาน แผ่นยางพาราด้านในจะต้องคงรูป ไม่ฉีกขาด หรือ เสียทรงได้