วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

LS มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องนอนยางพาราธรรมชาติ 100% และสร้างสินค้าสู่การเป็น Product of Thailand

พันธกิจ

เป็นผู้นำตลาดเครื่องนอนยางพาราธรรมชาติ 100% อันดับหนึ่งของประเทศ

 1. องค์กรที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง
 2. ความอยู่รอดให้องค์กร
 3. ลดการขาดทุนสะสมให้กลายเป็นกำไร
 4. สร้างคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้
 5. สร้างปริมาณให้เป็นที่หนึ่ง
 6. สร้างความเชื่อมั่น ไว้ใจจากลูกค้าอย่างยั่งยืน
 7. แสวงหาโอกาสให้กับในทุกช่องทางไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
 8. บริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อป้องกันปัจจัยคุกคามที่อาจส่งผลต่อ LS

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยสินค้า และบริการ ที่ได้ตามระบบมาตรฐานสากล โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร

"ซื่อสัตย์ มีวินัย ทำงานเป็นทีม สร้างความไว้ใจ ใส่ใจลูกค้า ร่วมสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม มุ่งมั่นพัฒนา"

(DICT)2

 • D1 = Dicipline   ระเบียบวินัย
 • D2 = Develope   การพัฒนา
 • I1 = Integrity   ความซื่อสัตย์
 • I2 = Innovation   นวัตกรรม
 • C1 = Customer Focus   มุ่งเน้นลูกค้า
 • C2 = Creativity   ความสร้างสรรค์
 • T1 = Trust   ความไว้วางใจ
 • T2 = Team   ทีม