วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ บริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องนอนที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100% ในระดับสากล ”

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น บริษัทฯ มีพันธกิจ ดังนี้

  • บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตสินค้าเครื่องนอนจากยางพาราธรรมชาติ 100% อันดับหนึ่งของประเทศ
  • บริษัทฯ มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
  • บริษัทฯ จะนำเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนการผลิต
  • บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างและยกระดับความรู้ ความสามารถให้แก่พนักงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ค่านิยมองค์กร

ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีวินัย ไมตรี มีความสร้างสรรค์ ใส่ใจลูกค้า และทำงานเป็นทีม