บริษัทเลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด มีฐานความคิดหรือจุดยืนของบริษัทฯที่ว่า เราจะผลิตสินค้าที่ทำมาจากยางพาราธรรมชาติ 100% เท่านั้น ซึ่งทำมาจากน้ำยางพาราข้นที่มีคุณภาพและมาจากต้นยางในธรรมชาติ ซึ่งในประเทศไทยมีการปลูกยางพารามากกว่า 2 หมื่นล้านต้นซึ่งคิดเป็นปริมาณประมาณ 33% จากน้ำยางพาราข้นทั่วโลก
หลังจาก......กระบวนการ เป็นปัจจัยที่ปรากฎผลผลิตโดยรวมที่ได้จากยาง ผลิตผลที่ได้จากยางสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างที่ได้จากการผลิตยางพาราธรรมชาติ
Hidden UpdatePanel, which is used to receive the new dock controls. We will move them with script to the desired initial dock zone.
Copyright @ Latex Systems, 2008.
 All Right Reserved.