ปีที่เปิดดำเนินการ : ค.ศ 2003 โดยบริษัทกลุ่มคนฝรั่งเศส
ในปี ค.ศ 2006 : มีการร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์
คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : TRUBB ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ผลิตน้ำยางที่มีคุณภาพและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและของโลก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทต่อมา

ปัจจุบัน   : เป็นบริษัทที่มีคนไทยและคนฝรั่งเศสถือหุ้นร่วมกัน
เป้าหมาย : เป็นโรงงานและผู้ผลิตที่นอนและสินค้าทำมาจาก ยางพาราธรรมชาติ 100% ที่มีคุณภาพสูงที่ทั่วโลกยอมรับ
วิสัยทัศน์   : เป็นผู้นำในการผลิตที่นอนและสินค้าที่ทำจาก ยางพาราธรรมชาติ 100% ที่มีคุณภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการจัดการในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ


บริษัทเลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด มีนโยบายและมุ่งหมายที่จะผลิตที่นอนและสินค้าที่ทำมาจากยางพาราธรรมชาติ 100% และในองค์การมีการดำเนินการเพื่อบรรลุและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่จะเป็นผู้นำในการผลิตที่นอน และสินค้าที่ทำจาก ยางพาราธรรมชาติ 100% มีคุณภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจัดการในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ


บริษัทเลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด มีการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการผลิต Dullop ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตยางพาราด้วยกระบวนการทางเคมีใช้กับยางพาราธรรมชาติ 100% โดยใช้สารเคมีทำให้ยางพาราเกิดฟองยางเป็นครีมเหลวคล้ายวิปปิ้งครีม
เทลงแบบหล่อขึ้นรูปจนเต็ม อบด้วยความร้อนจนยางสุก นำออกจากแม่พิมพ์ นำเข้ากระบวนการล้างสารเคมีออกไม่มีกลิ่นเหม็นของสารเคมีและอบให้แห้ง โดยผู้เชี่ยวชาญในการจัดการและวิทยาการที่ทันสมัยจากฝรั่งเศส


รับผิดชอบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณเป็นคนหนึ่งที่ห่วงและรักโลกใบนี้มากน้อยแค่ไหน ???

ในปัจจุบันปัญหาสภาวะโลกร้อนได้นำมาสู่วิกฤตของปัญหาอื่นๆ ซึ่งทุกคนต่างพากันหาทางแก้ไข ต้นไม้และป่าไม้เป็นส่วนช่วยในการลดก๊าซคาร์บอนไดซ์อ็อกไซด์ ซึ่งต้นยางพารา ซึ่งมีอายุมากกว่า 20 ปี มาสามารถเป็นตัวแทน ทดแทนต้นไม้ชนิดอื่นได้และเหตุผลที่หลากหลายทางด้านชีวภาพ ในประเทศไทยเป็นพื้นที่ ที่ปลูกป่ายางพารา 53 % ในโลก ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ได้ไม่น้อยกว่า 16 ล้านตันต่อลูกบาศก์ ต่อปี ต้นยางพาราในประเทศไทยนับว่าเป็นต้นยางพาราที่ให้น้ำยางที่มีคุณภาพมากที่สุดในโลก


คุณสามารถเปลี่ยนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

โดยการใช้ที่นอนและสินค้าที่ทำมาจากยางพาราธรรมชาติ 100% ที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก ซึ่งมันสามารถนำมาผลิตใหม่ได้ซึ่งตรงกันข้ามกับที่นอนที่ทำจากโฟม ยูริเทน ซึ่งทำมาจากนำมันไม่สามารถย่อยสลายได้นั้นที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานมากกว่า 100 ปี

จากข้อความข้างต้น ทำให้หันมาเห็นความสำคัญในการเลือกใช้ที่นอนที่เป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
ที่นอนที่ทำมาจากยางพาราธรรมชาติ 100 % ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในอนาคต และเน้นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง


Hidden UpdatePanel, which is used to receive the new dock controls. We will move them with script to the desired initial dock zone.
Copyright @ Latex Systems, 2008.
 All Right Reserved.